You are here

Etyka

G4-56, G4-DMA

W Enei kierujemy się takimi wartościami jak: uczciwość, kompetencje, odpowiedzialność i bezpieczeństwo. Zawarte są one w ,,Kodeksie wartości Grupy Kapitałowej Enea”. Stanowi on spisaną wspólnie z Pracownikami deklarację poszanowania prawa, profesjonalizmu i szacunku dla siebie nawzajem. Razem z naszą misją i wizją dokument ten jest fundamentem działania Grupy Enea.

Kliknij i dowiedz się, dlaczego tak ważne są dla nas wartości

 ,,Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea" zawiera standardy postępowania zawodowego Pracowników Grupy Enea wobec współpracowników i partnerów biznesowych. W kontaktach zawodowych cenimy odpowiedzialność, życzliwości i gotowość do współpracy. Kodeks opisuje te oczekiwane postawy, a także zobowiązania wynikające z relacji służbowych.

Przywiązujemy ogromną wagę do stworzenia Pracownikom komfortu działania w środowisku, w którym zasady postępowania są przejrzyste i ogólnie znane. Wszyscy Pracownicy Grupy otrzymali Kodeks w wersji papierowej, a także uruchomiliśmy w intranecie cykl szkoleń e-learningowych. W Enei każda nowozatrudniona osoba przechodzi szkolenie dotyczące etyki w pracy. Wszyscy mogą skorzystać z wersji on-line naszego Kodeksu

Przygotowaliśmy także cykl krótkich filmów animowanych, na który składa się siedem odcinków, a każdy dotyczy innej zasady etycznej ujętej w Kodeksie.

Zgłaszanie nieprawidłowości

W Grupie Enea działa Komisja ds. Kodeksu etyki, której rolą jest m.in. propagowanie wartości w organizacji oraz dbanie o przestrzeganie Kodeksu. Każdy Pracownik może zwrócić się do komisji z prośbą o radę, zgłosić swoje wątpliwości czy nieprawidłowości. Są dwie drogi kontaktu:

Polityka Compliance

W Grupie Enea bardzo poważnie podchodzimy do przestrzegania prawa, jak też wszelkich wewnętrznych regulaminów i procedur. Zależy nam aby zasady były precyzyjne i obejmowały każdy rodzaj działalności.

Wszyscy Pracownicy zostali zapoznani z obowiązującymi w Grupie regulacjami: ,,Polityka Compliance” oraz ,,Zasady przyjmowania i wręczania upominków”.

Zgodnie z Polityką Compliance:

  • Zawsze działamy sprawiedliwie, uczciwie i przyjaźnie. To dla nas filary nowoczesnej i dynamicznej działalności
  • Dbamy o otwartość i transparentność działań we wszystkich relacjach biznesowych
  • Kadra zarządzająca Grupy Enea jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej
  • Korupcja jest zjawiskiem nieakceptowanym, a Pracownicy mają obowiązek zgłaszania wszelkich form działań noszących jej znamiona. Zgłoszenia takie traktowane są w sposób poufny, starannie badane i nie narażają zgłaszającego na żadne represje

Wszyscy Pracownicy Grupy Enea są zobligowani do odbycia szkoleń z omawianego zakresu. Na przełomie 2016/2017 r. przeprowadzone zostały szkolenia e-learningowe dla Pracowników z dostępem do stanowisk komputerowych, np. w spółce Enea SA 94% Pracowników pozytywnie zrealizowało szkolenie. Zagadnienia z obszaru Compliance poruszane są na szkoleniach adaptacyjnych dla nowych Pracowników.

Proces powyższych szkoleń rozpoczęliśmy w trzecim kwartale 2016 r., a zakończyliśmy w pierwszym kwartale 2017 r. Szkolenia te będziemy powtarzaćw cyklach 3-letnich.

„Nowa Energia” – to wspólna inicjatywa Pracowników i menedżerów Enei Centrum, mająca na celu opracowanie rekomendacji dt. obszarów: postawy, przywództwo, rozwiązania systemowe i komunikacja. Stosowanie wypracowanych zaleceń, również w zakresie pożądanych w firmie zachowań, usprawni współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i Pracownikami spółki. Inicjatywa rozpoczęła się w 2016 r. i będzie kontynuowana w 2017 r.