You are here

O raporcie

G4-28 Okres raportowania

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany).

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd.)

G4-33 Polityka i wewnętrzna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.

G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu.

G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.

Niniejszy raport prezentuje wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy Enea za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a także krótkie podsumowanie działań CSR podejmowanych w pierwszej połowie 2017 r. Raport nie obejmuje spółki LW Bogdanka, która publikuje odrębny raport niefinansowy.

Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji CORE. Raport prezentuje istotne aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju, czyli najważniejsze oddziaływania firmy na otoczenie. Zostały one określone w procesie raportowania w roku 2014. W przygotowaniu raportu uczestniczą Pracownicy ze wszystkich spółek. Proces raportowania koordynuje Menedżer CSR.

Tegoroczny raport nie zawiera innych znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok ani korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Jak często firma wydaje raport?

Enea publikuje raport co roku. Poprzedni raport społecznej odpowiedzialności za 2015 r. został wydany w 2016 r. 

W jaki sposób raport został przygotowany?

Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji CORE. Raport prezentuje istotne aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju, czyli najważniejsze oddziaływania firmy na otoczenie. Zostały one określone w poprzednim procesie raportowania. W przygotowaniu raportu uczestniczą pracownicy ze wszystkich spółek. Proces raportowania koordynuje Menedżer CSR.

Tegoroczny raport nie zawiera innych znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok ani korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie.

G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów. 

G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu. 

G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.  

G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z  istotnych aspektów na zewnątrz organizacji.  

Lista kluczowych aspektów raportowania Grupy Kapitałowej Enea: 

Wykaz najbardziej istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea 

Kluczowy aspekt lub temat

Oddziaływanie aspektu wewnątrz organizacji

Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji

Obszar środowiskowy  

Emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w kontekście wytwarzania i dystrybucji energii

 
Szczególnie dla spółek Segmentu Wytwarzanie 

 

Zużycie energii i rozwiązania energooszczędne 

 

 
W szczególności na Klientów 

Dbałość o zasoby wodne

 

 

Odnawialne Źródła Energii (OZE

 

 
W szczególności na dostawców, Klientów i środowisko naturalne

Compliance – zgodność z regulacjami  

 

 

Obszar społeczny: zatrudnienie i godna praca  

Zatrudnienie – skala i warunki zatrudnienia 

 

 

Bezpieczeństwo i  zdrowie Pracowników 

 

 

Szkolenia i edukacja  Pracowników 

 

 
W szczególności na Klientów 

 Obszar społeczny: wpływ na społeczności

Antykorupcyjne polityki i procedury 

 

 
W szczególności na dostawców i Klientów 

Wpływ na społeczności lokalne i współpraca z  nimi

 

 
W szczególności na społeczności lokalne obszaru funkcjonowania spółek

 Wskaźniki społeczne: odpowiedzialność za produkt  

Ochrona prywatności i danych osobowych Klienta 

 
W szczególności na spółki Segmentu Obrót i  Segmentu Dystrybucja

 
W szczególności na Klientów

Jakość obsługi Klientów

 
W szczególności na spółki Segmentu Obrót i  Segmentu Dystrybucja

 
W szczególności na Klientów 

Kanały komunikacji z Klientami

 

 
W szczególności na Klientów

Compliance – zgodność z regulacjami i przepisami 

 

 
W szczególności na Klientów i konkurencję 

Jak raport jest weryfikowany?

Raport weryfikowany jest wewnętrznie. Dane sprawdzane są przez Pracowników firmy.