Nasz wpływ i działania

Produkując i dystrybuując energię i ciepło, wpływamy każdego dnia na środowisko naturalne. Jesteśmy tego świadomi, dlatego wdrożyliśmy szereg rozwiązań, pozwalających nam monitorować i ograniczać nasze środowiskowe oddziaływanie. Niektóre z nich są od nas wymagane przez regulatorów, inne realizujemy dobrowolnie, mając na uwadze dobrostan naszego otoczenia, który wpływa bezpośrednio na nas samych.

Stawiamy sobie za cel wykorzystywanie najlepszych dostępnych rozwiązań i  technologii minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Dbałość o środowisko naturalne ustanowiliśmy jedną z naczelnych zasad „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej Enea”, nakładając tym samym na wszystkich Pracowników obowiązek podejmowania działań w celu ochrony naszego środowiska.

G4-DMA. Podejście do zarządzania Aspektem "Poziom zgodności z regulacjami"

Zarządzanie ochroną środowiska

W naszej organizacji obowiązuje Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, która jest zgodna z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania i dostarczania ciepła. Pomaga nam ona wyznaczać cele, strategiczne kierunki rozwoju, realizować procesy związane z ochroną środowiska na najwyższym poziomie, a także zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Enea Wytwarzanie dysponuje ponadto szeregiem procedur regulujących kwestie monitorowania wpływu na środowisko, nadzoru nad wymaganiami prawnymi, identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych oraz zarządzania celami.

Są to:

 • Instrukcja Monitorowania środowiska w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne
 • Instrukcja Zarządzanie danymi z zakresu ochrony środowiska w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok
 • Procedura Monitorowanie środowiska w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo
 • Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z Procedurą Monitorowania emisji CO2 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok
 • Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z Procedurami monitorowania emisji CO2 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne:

  • Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla i biomasy
  • Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla (metoda bilansu masowego)
  • Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania mazutu
  • Monitorowanie emisji CO2 z procesu odsiarczania spalin
  • Monitorowanie emisji ze spalania propanu
  • Procedura nadzoru nad realizacją planu monitorowania emisji CO2
  • Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami w procesie monitorowania emisji CO2
  • Procedura zarzadzania ryzykiem w procesie monitorowania emisji CO2
  • Procedura szacowania niepewności danych dotyczących działalności w procesie monitorowania emisji CO2
  • Instrukcja Zasady gospodarki odpadami w  Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne
 • Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok
 • Instrukcja gospodarowania odpadami w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo

G4-EN29

W 2016 r. nie zostały naliczone istotne kary ani sankcje pozafinansowe za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Jedynym marginalnym incydentem było naliczenie w MPEC Białystok dodatkowej stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2 327,11 zł brutto.

Kluczowe inwestycje

W 2016 r. zrealizowaliśmy szereg inwestycji, pozwalających na modernizację naszych instalacji i redukcję wpływu na środowisko. Do najważniejszych należały:

Obszar Wytwarzanie

 • Kolejne etapy budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1.075 MWe
 • Przekazanie do eksploatacji farmy wiatrowej Baczyna 14,1 MW
 • Blok nr 1 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR)
 • Kontynuacja zabudowy instalacji SCR dla bloków nr 4-8
 • Rozpoczęcie modernizacji ujęcia wody chłodzącej – tymczasowy próg stabilizujący na rzece Wiśle
 • Rozpoczęcie zabudowy instalacji SCR wraz z modernizacją elektrofiltrów dla bloków nr 9 i 10 w ramach programu modernizacji bloków 2 x 500 MW
 • Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych
 • Kontynuacja zabudowy instalacji odsiarczania spalin

Obszar Dystrybucja

 • Zakończenie realizacji szeregu inwestycji na wysokim i średnim napięciu związanych z rozbudową, automatyzacją i modernizacją stacji oraz sieci elektroenergetycznych
 • Usprawnienie procesów przyłączeniowych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu wykorzystywanych urządzeń elektroenergetycznych na środowisko
 • Rozwój narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią

Jedną z naszych najważniejszych inwestycji realizowanych w 2016 r. były prace nad budową nowego bloku o mocy 1.075 MWe w Elektrowni Kozienice. Stan zaawansowania inwestycji na maj 2017 r. to 98%. W 2017 r. roku oddamy do użytku najnowocześniejszy w kraju i Europie blok energetyczny.

Nowy blok w Elektrowni Kozienice:

 • Zwiększy o 1/3 moc Elektrowni Kozienice
 • Pozwoli wyrównać niedobory energii na rynku
 • Zapewni wysoką efektywność wytwarzania energii i niską awaryjność
 • Będzie największym blokiem energetycznym opalanym węglem kamiennym w Europie   

Nowy blok w Elektrowni Kozienice 

Łączne nakłady finansowe na redukcję emisji SO2, Nox i pyłu do powietrza w latach 2009-2016 w Elektrowni Kozienice [mln zł]