Wolontariat pracowniczy

Jesteśmy dumni, że pracują z nami osoby o wyjątkowej wrażliwości, którym nie są obojętne problemy najbliższego otoczenia. Nasi Pracownicy realizują projekty odpowiadające na konkretne potrzeby. Od 2011 r. wspieramy w systemowy sposób dobrowolne zaangażowanie społeczne Pracowników Grupy poprzez program wolontariatu pracowniczego.

W 2016 r. wolontariusze Enei przeznaczyli na działania społeczne 171 godzin na rzecz 5 867 beneficjentów.

Wolontariat kompetencyjny

Prowadziliśmy dwa programy, w których nasi Pracownicy - wolontariusze dzielili się swoją fachową wiedzą i umiejętnościami prowadząc szkolenia, w tym dla dzieci i młodzieży. Kontynuowaliśmy zagadnienia podjęte w minionym roku, czyli zasady bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz metody udzielania pierwszej pomocy. Uważamy, że propagowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w tych tematach jest niezwykle ważne i pożądane społecznie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

O naszych programach wolontariatu kompetencyjnego:

  • „Pierwsza Pomoc - ratownictwo przedmedyczne” – program skierowany do wszystkich grup wiekowych. Nasi wolontariusze tłumaczą, pokazują, jak prawidłowo zachowywać się w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Na szkoleniach uczestnicy ćwiczą metody udzielania pomocy w różnych sytuacjach, takich jak zasłabnięcia, wypadki etc. przy użyciu sprzętu i profesjonalnych pomocy dydaktycznych. W 2016 r. z tego programu skorzystało 4 670 beneficjentów podczas 160 godzin pracy wolontariuszy. Program realizowany jest głównie w szkołach, przedszkolach, na festynach oraz podczas wydarzeń promocyjnych z udziałem Enei.

Pokaz ratownictwa medycznego podczas pikniku w Ceradzu Kościelnym

Pokaz ratownictwa medycznego podczas pikniku w Ceradzu Kościelnym

  • „Nie Taki Prąd Straszny” – program przygotowany z myślą o dzieciach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Podczas jednej godziny lekcyjnej dzieci poznają źródła energii (tradycyjne i odnawialne) oraz zagrożenia, które płyną z niewłaściwego użytkowania urządzeń elektrycznych. Wolontariusze uczą dzieci jak zachować się w sytuacji zagrożenia, kogo wezwać, czego nie wolno robić. W minionym roku z programu skorzystała grupa 1 197 dzieci w ciągu 26 godzin.

Lekcje edukacyjne programu „Nie Taki Prąd Straszny” podczas Pikniku z Okazji Dnia Dziecka w Ogrodach Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie

Lekcje edukacyjne programu „Nie Taki Prąd Straszny”

Wolontariat akcyjny

Nasi wolontariusze równie chętnie angażują się społecznie i wspierają jednorazowe akcje. Pomagają przy kwestach, festynach, wycieczkach i różnego typu lokalnych imprezach okolicznościowych.

Pracownicy Enei podczas prac w ogrodzie Hospicjum Palium w Poznaniu