Zdrowie i bezpieczeństwo

G4-LA6, G4-DMA

BHP

Prowadzimy działalność wymagającą od nas szczególnego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiadamy za naszych Pracowników i zadanie to traktujemy bardzo poważnie. Działamy zgodnie z ogólnie obowiązującymi regulacjami, jak ustawy i rozporządzenia w zakresie BHP, ale posiadamy również szereg naszych wewnętrznych wytycznych.

Ważne dokumenty i regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy (w każdej z naszych spółek obowiązują poniższe dokumenty, niektóre z nich w wersji dopasowanej do profilu działalności danej spółki):

 • Regulamin pracy (w tym regulacje szczegółowe np. dotyczące bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych)
 • Procedury BHP
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Zasady i instrukcje dotyczące działań operacyjnych
 • Instrukcje eksploatacyjne obiektów i urządzeń
 • Procedury ochrony przeciwpożarowej
 • Procedury szczegółowe szkoleń
 • Instrukcja oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego (np. karty oceny ryzyka do konkretnych stanowisk)
 • PN-N-18002:2011 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
 • Procedury określające zasady współpracy w zakresie BHP pomiędzy spółką a Wykonawcą (obowiązują np. w Enei Operator)
 • Standaryzacje wyposażenia (np. posterunków energetycznych)
 • Procedury postępowania w czasie zagrożeń i wydarzeń awaryjnych

W przypadku Enei Operator duże znaczenie dla bezpieczeństwa Pracowników i jej kontrahentów ma stosowanie Procedury Prac Pod Napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych (Procedura PPN). Warunkiem podjęcia współpracy jest uzyskanie Certyfikatu PPN, który uprawnia do wykonywania prac przy urządzeniach należących do spółki.

Nasze spółki odrębnie zarządzają kwestiami BHP. Obszarem tym zajmują się specjaliści pracujący w specjalnie powołanych do tego jednostkach organizacyjnych lub stanowiskach, jak np.:

 • Enea Operator – utworzono dedykowane BHP stanowisko w Zarządzie spółki - Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy
 • Enea Centrum – działa Zespół BHP (dwóch specjalistów i kierownik)
 • Enea Logistyka – Specjalistę ds. BHP wspiera Społeczny Inspektor Pracy
 • Enea Oświetlenie – funkcjonuje Biuro Ochrony Pracy, a dodatkowo na terenie działalności Oddziału Szczecin Enea wspomaga go Specjalista ds. bhp
 • Enea Pomiary – działa Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego (dwóch specjalistów oraz inspektor)
 • Enea Serwis – funkcjonuje Biuro BHP (czterech specjalistów oraz kierownik)
 • MEC Piła – pracownika Służby BHP wspiera Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
 • MEC Białystok – funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Działania i inicjatywy BHP

Część naszych działań w zakresie BHP spełniamy w ramach powinności wynikających z obowiązującego prawa. Spełniamy następujące obowiązki:

 • identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego
 • monitorowanie warunków pracy (np. kontrole i przeglądy stanowisk pod kątem spełniania wymogów BHP)
 • działania korygujące i zapobiegawcze w obszarze BHP (np. egzekwowanie od Pracowników stosowania środków ochrony indywidualnej)
 • szkolenia z zakresu BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe)
 • komunikacja wewnętrzna tematyki BHP
 • identyfikacja oraz implementacja wymagań prawnych związanych z zakresem BHP (np. Kodeks Pracy, Regulamin Pracy)

W tych zakresach podejmujemy różne inicjatywy, a także kierując się troską o bezpieczeństwo i komfort Pracownika, staramy się kreatywnie podchodzić do tematu i proponować naszym załogom więcej niż tylko wymagane prawem minimum.

Liczba wypadków i wskaźnik wypadkowości w 2016 r.

 Nazwa spółki

Liczba wypadków

Wskaźnik częstości wypadków*

Enea SA

0

0

Enea Centrum sp.  z o.o.

4

3,03

Enea Logistyka sp. z o.o.

2

11,9

Enea Operator sp. z o.o.

30

7

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

0

0

Enea Pomiary sp. z o.o.

0

Enea Serwis sp. z o.o.

15

26,46

Enea Trading sp. z o.o.

1

0,012

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

1

7,69

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku

1

3,97

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach

0

0

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

14

6,18

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Zachód” sp. z o.o. w Białymstoku

4

31,25

*Wskaźnik wypadków obliczany jest na podstawie zaistniałych wypadków przy pracy tj:
Wskaźnik częstości Ww = Liczba wypadków przy pracy odnotowanych w danym okresie / liczbę pracujących X 1000.
"0" - jest zaraportowaną daną; oznacza, że zjawisko nie występuje.

Niech skala i liczba podjętych w 2016 r. działań będzie na to dowodem:

Szkolenia

 • z zakresu BHP na wyjazdach integracyjnych (PEC Zachód)
 • z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla Pracowników wszystkich naszych spółek, np. w Enei Wytwarzanie w 2016 r. zostało przeszkolonych kolejnych 44 pracowników
 • szkolenie specjalistyczne Pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (Enea Operator)
 • szkolenie dla Pracowników fizycznych i osób kierujących Pracownikami, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu
 • kurs z zakresu „Kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika” odbyło 20 osób w Enei Wytwarzanie

Stanowisko pracy

 • tworzenie ergonomicznych stanowisk pracy poprzez doposażanie ich w podnóżki, fotele z podłokietnikami, podkładki wspomagające zapobieganie zespołowi cieśni nadgarstka (Enea Centrum, Enea Oświetlenie)
 • dbanie o wygląd pomieszczeń pracy: remonty, odświeżanie (Enea Oświetlenie)
 • zapewnienie nowoczesnych środków ochrony indywidualnej tj. rękawic antywibracyjnych oraz dielektrycznych ochronników słuchu do kasków ochronnych (Enea Serwis)
 • modernizacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych (MEC Piła)
 • wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pracy na zbliżone do światła dziennego (PEC Oborniki)

Zakup oraz modernizacja sprzętu i środków ochrony

 • zakup autonomicznych defibrylatorów zewnętrzne AED (dla trzech lokalizacji Enei Centrum: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań)
 • doposażenie brygad elektromonterów w sprzęt ochronny, poprawiający bezpieczeństwo pracy oraz wymiana sprzętu asekuracyjnego do prac na wysokości (Enea Oświetlenie)
 • zakup dodatkowych apteczek (Enea Oświetlenie) oraz doposażenie apteczek o Aqua Gel, pomagający udzielić pomocy przy poparzeniu (Enea Centrum)
 • wydawanie profesjonalnych repelentów pracownikom pracującym w terenie w okresie wzmożonej aktywności owadów, np. kleszczy (Enea Oświetlenie i Enea Serwis)

Edukacja w zakresie BHP

 • rozpowszechnianie wśród Pracowników artykułów z prasy o tematyce BHP (Enea Logistyka)
 • w Enei Serwis wydano pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego promującego bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy pt. „Biuro BHP nadaje”. Biuletyn ukazuje się dwa razy w miesiącu, a jego celem jest przekazywanie informacji na temat bieżącej sytuacji w obszarze BHP. Biuletyn rozsyłany jest na wszystkie skrzynki pocztowe Pracowników spółki oraz drukowany i rozwieszany na tablicach BHP w rejonach i departamentach
 • rozpowszechnianie plakatów i broszur z Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących bezpieczeństwa (Enea Serwis)

Konferencje, akcje i konkursy

 • Konferencja Prace Pod Napięciem w dniach 29-30 września 2016 r. zorganizowana przez Eneę Operator
 • udział Pracowników w konkursach promujących bezpieczeństwo, także organizowanie wewnętrznie takich konkursów
 • pogłębianie wiedzy Pracowników w zakresie BHP poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, zjazdach oraz seminariach (Enea Wytwarzanie)

Opracowanie instrukcji i analiza zmian prawnych

 • opracowanie nowej Oceny Ryzyka Zawodowego, obejmującej specyfikę, zagadnienia, zagrożenia obsługi magazynów oraz komunikacja tej oceny (Enea Logistyka) oraz opracowanie i wprowadzenie do stosowania nowych kart oceny ryzyka zawodowego dla 7 stanowisk w spółce (Enea Pomiary)
 • wprowadzanie nowych technologii wykonywania prac przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – prace pod napięciem (Enea Operator)
 • opracowanie i wdrożenie procedury zgłaszania wypadków przy pracy (Enea Pomiary)
 • wdrożenie zasad przeprowadzania instruktażu ogólnego BHP dla osób zatrudnionych na przez Agencję Pracy Tymczasowej (Enea Pomiary)
 • opracowanie wykazu czynników szkodliwych dla potrzeb wystawiania skierowań na badania lekarskie dla wszystkich 574 Pracowników spółki (Enea Serwis)
 • ciągłe doskonalenie programu „Centralny Rejestr Niezgodności” oraz realizacja zamieszczanych przez Pracowników niezgodności (Enea Wytwarzanie)

Kontrola

 • w Enei Serwis w 2016 r. przeprowadzono 74 kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków BHP na budowach i sporządzono stosowne protokoły
 • w Enei Wytwarzanie przeprowadzono szczegółowe kontrole w 18 komórkach organizacyjnych, sporządzono 28 raportów z kontroli stanu BHP firm zewnętrznych i pracowników Enei Wytwarzanie oraz 17 kontroli terenu prac remontowo - inwestycyjnych. Dodatkowo prowadzone są kontrole BHP na budowie bloku nr 11
 • coroczne przeglądy sprzętu ppoż. oraz systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (Enea Wytwarzanie)
 • sprawdzanie izolacyjności sprzętu i instalacji elektrycznych (Enea Wytwarzanie)

Ratownictwo medyczne w Enei

Program ratownictwa przedmedycznego był oddolną inicjatywą Pracowników Enei. Od dawna byliśmy świadomi, że w przypadku wypadku poszkodowanym najszybciej i najlepiej udzielą pomocy inni Pracownicy. Dlatego prawie siedem lat temu powołaliśmy program rozszerzonych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, który udostępniliśmy wszystkim Pracownikom. Przeszkolone osoby zdobywają tytuł koordynatorów ds. ratownictwa przedmedycznego, a niektórym z nich udało się zdobyć uprawnienia ratowników medycznych. Nasi Pracownicy uważają zdobywaną wiedzę za bardzo ważną, dlatego chcą się nią dzielić. W rezultacie włączyliśmy ratownictwo przedmedyczne do Programu Wolontariatu Pracowniczego Enei. Od 2010 przeszkoliliśmy już 33 tysiące ludzi, poświęcając na nasze akcje 800 godzin.

Praktyczna wiedza ratownicza powinna być systematycznie odświeżana, by mogła nam posłużyć, gdy zajdzie potrzeba. Widzimy duże zainteresowanie i zaangażowanie podczas zajęć. Pracownicy doskonale rozumieją, jak istotna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy” – podkreśla Wiktor Kubacki koordynator ds. ratownictwa, prowadzący szkolenia

Zdrowie pracowników

Zachęcamy naszych Pracowników do dbania o zdrowie, propagując profilaktykę zdrowotną. W naszej Grupie obecny jest sportowy duch, bo to właśnie aktywny tryb życia jest sprzymierzeńcem w utrzymaniu dobrego stanu. Wspieramy w tym naszych Pracowników poprzez szereg inicjatyw, np.:

 • Umożliwienie Pracownikom korzystania z profilaktycznych badań lekarskich (wymaganych prawem oraz dodatkowych, np. porad profesorskich, badań specjalistycznych)
 • Organizujemy akcje profilaktyczne dla Pracowników i członków ich rodzin, np. szczepienia przeciw grypie (aktywnie zachęcamy do ich stosowania w ramach ,,Akcji Grypa”), badania markerów nowotworowych
 • Udział Pracowników w organizowanych przez Grupę akacjach sportowych, np. Business Run
 • Wynajem hali sportowej na treningi zespołu piłkarskiego
 • Udział Pracowników w amatorskich biegach oraz turniejach piłkarskich