Szkolenia i edukacja

G4-LA9, G4-DMA

Wspieramy rozwój Pracowników poprzez system szkoleń organizowanych przez nas, ale także udzielamy dofinansowań do podejmowanych przez Pracowników form edukacji poza Eneą.

Procesy szkoleniowe dla całej naszej Grupy obsługuje Enea Centrum (Centrum Usług Wspólnych).

Uważnie dobieramy profile oferowanych przez nas szkoleń. Przykładamy uwagę aby odpowiadały one na potrzeby Pracowników, ale też były ściśle związane z kierunkami rozwoju Enei. Nasze szkolenia i programy edukacyjne:

UZUPEŁNIAMY I SZLIFUJEMY KOMPETENCJE

 • Program Zmiany Pokoleniowej ma na celu utrzymanie pożądanych w Enei kompetencji poprzez długofalowe działania i rozwiązania systemowe. Staramy się zapobiegać negatywnym skutkom przemian gospodarczych i demograficznych. Jednym z aspektów projektu jest Program Uzupełniania Kompetencji z zaplanowanymi działaniami, takimi jak:
  • uzupełnianie oraz podnoszenie kompetencji kadry menadżerskiej poprzez realizację „szytych na miarę” programów rozwojowych
  • realizacja programów stażowych, mających na celu pozyskanie do organizacji kandydatów z największym potencjałem
  • rozwój współpracy z ośrodkami edukacyjnymi, szkołami branżowymi w zakresie organizacji praktyk, promowania zawodu elektromontera i pracy w branży energetycznej
  • opracowanie i wdrożenie programów stypendialnych dla najzdolniejszych uczniów w szkołach technicznych (zawodowych i średnich)
  • realizacja programów mentorskich przy stanowiskach pracy

Program został wdrożony pod koniec 2016 r. i będzie kontynuowany przez kolejny rok.

 • W Enei Operator działa program mentoringowy, w ramach którego odbyły się szkolenia przygotowujące przyszłych mistrzów-mentorów
 • Dla Departamentu Obsługi Klienta zorganizowano cykl szkoleń rozwojowych pn. „Akademia Menadżera”
 • Został przeprowadzony cykl szkoleń dotyczących „Standardów współpracy między Enea SA i Enea Centrum”. Jego głównym założeniem było wzmacnianie umiejętności współpracy oraz budowania porozumienia między komórkami odpowiedzialnymi za proces sprzedaży i obsługi Klientów. Uczono zasad wymaganej przez Klienta jakości obsługi
 • Dla kadry menadżerskiej zrealizowano program rozwojowy „Akademia HR”, w ramach którego przeprowadzono następujące warsztaty:
  • Organizacja pracy i kreatywność
  • Moderowanie spotkań biznesowych i prowadzenie profesjonalnych prezentacji
  • Wywieranie wpływu i negocjacje w biznesie

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIATEM NAUKI

 • Enea Wytwarzanie, współpracując z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską wykorzystuje potencjał naukowy i bazę badawczą tych Uczelni, wspierając jednocześnie ich działalność naukową i dydaktyczną. Zapewnia to swobodną i otwartą wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń.
  W ramach zawartych umów z uczelniami wyższymi realizowana jest współpraca w zakresie:
  • działalności szkoleniowo-naukowej (np. organizacja konferencji naukowo – technicznych, seminariów)
  • promocji w środowisku studenckim (organizacja wycieczek dydaktycznych dla studentów, odbywanie praktyk zawodowych studentów studiów dziennych i zaocznych)
  • kształcenie kadry technicznej Enei Wytwarzanie Sp. z o.o. na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich
 • Enea Operator współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”
 • Enea Operator współpracuje z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej oraz Instytutem Energetyki w Gdańsku w zakresie prac analitycznych i doradczych dotyczących niezawodności i bezpieczeństwa pracy oraz rozwoju sieci dystrybucyjnej
 • W Enei Operator prowadzono w 2016 r. wspólne prace z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Współpraca dotyczyła wdrożenia innowacyjnej technologii radiowej identyfikacji majątku sieciowego (RFID)
 • Grupa Enea uczestniczyła w warsztatach Innovation Day zorganizowanych przez Centrum Energetyki AGH w grudniu 2016 r. Podczas spotkania kadra naukowa AGH wraz ze specjalistami Grupy Enea dyskutowała o przyszłości energetyki i poszukiwała wspólnych obszarów do współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
 • Enea była partnerem strategicznym konkursu „Modelowanie Rynku Energii”, który został zorganizowany wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Enea Trading z kolei zadbała o przygotowanie merytoryczne konkursu. Zespoły studentów walczyły o nagrodę Prezesa Enei, rozwiązując zadanie konkursowe dotyczące rynku energii. W 2016 r. tematem była analiza dotycząca cen energii. Kolejna edycja tego konkursu odbyła się w 2017 r.
 • W spółce Enea Operator zostało utworzone dedykowane innowacjom stanowisko w Zarządzie spółki - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki
 • Enea Wytwarzanie była jednym z partnerów II Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – zarządzanie, efektywność, remonty” w Katowicach

WSPIERAMY KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW

 • W 2016 r. dzięki wsparciu Enei 125 Pracowników miało możliwość rozwoju i dokształcania się w szkołach wyższych na studiach inżynierskich, licencjackich, magisterskich uzupełniających i podyplomowych.
 • W Enei Operator powstał projekt Talenty. W ramach programu trzech Pracowników rozpoczęło studia Master of Business Administration (MBA), dwudziestu ośmiu Pracowników wzięło udział w dedykowanych studiach podyplomowych pn. ,,Akademia Menedżera”, a kolejnych pięciu rozpoczęło kształcenie w szkołach wyższych na studiach uzupełniających magisterskich i podyplomowych.

… A PONADTO:

 • W Enei SA - w 2016 r. zrealizowano 54 projekty szkoleniowe, obejmujące szkolenia zewnętrzne oraz projekty zamknięte. W inicjatywach szkoleniowych wzięło udział łącznie 435 uczestników
 • W Enei Operator – zrealizowano 659 szkoleń, w tym m.in. szkolenia okresowe BHP i z wykonywania prac pod napięciem, a także kursy przygotowawcze do nabycia uprawnień, szkolenia rozwojowe oraz z obsługi wdrażanych i już działających systemów
 • Również w Enei Operator, w związku z wyposażeniem wszystkich siedzib Oddziałów i Rejonów Dystrybucji w automatyczne defibrylatory, przeszkolono podczas 110 szkoleń 724 Pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem tego sprzętu

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia w 2016 r.

Nazwa spółki

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na

Pracowników ogółem

Kobiety

Mężczyzn

Najwyższą kadrę zarządzająca

Dyrektorów

Kierowników średniego szczebla

Pracowników operacyjnych

Pracowników biurowych

Enea Trading sp. z o.o.

18,95

20,94

17,6

0

41,6

26,29

0

15,51

Enea Centrum sp. z o.o.

27,81

25,55

34,08

0

64,84

40,56

0

21,25

Enea SA

25

23,67

26,56

0

12,24

11,61

0

28,67

Enea Pomiary sp. z o.o.

20,66

20,45

20,74

0

32

23,2

18,83

33,43

Enea Serwis sp. z o.o.

23,88

7,72

26,45

12

11,2

15,69

29,62

12

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

25,32

15,26

26,79

56

34,91

22,99

25,69

24,48

Miejska Energetyka Cieplna Piła
sp. z o.o.

16,17

9,9

17,38

0

58,8

43,6

14,03

14,38

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku

8,21

14,07

7,06

0

23,25

17,28

6,49

8,82

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach

brak danych

194

40

0

0

0

0

236

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Zachód” sp. z o.o. w Białymstoku

16,61

6,6

17,02

0

0

25

16,69

14,38

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

26,85

9,1

30,51

0

24

30,6

43,35

7,98

Enea Operator sp. z o.o.

32,04

16,72

34,23

0

26,21

24,92

54,42

12,86

Enea Logistyka sp. z o.o.

0

0

0

0

0

0

0

0

,,0" - jest zaraportowaną daną; oznacza, że zjawisko nie występuje.