Grupa Kapitałowa

Struktura Grupy Enea 

G4-8, G4-17, G4-13

Grupa Enea składa się z jednostki dominującej Enea SA oraz 12 spółek bezpośrednio zależnych.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonuje 5 wiodących podmiotów, tj. Enea SA (obrót energią elektryczną i paliwem gazowym), Enea Operator Sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej), Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej), Enea Trading Sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną) oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (wydobycie węgla). Pozostałe podmioty świadczą działalność pomocniczą w odniesieniu do wymienionych spółek.

Enea SA realizuje sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego na terenie całej Polski do wszystkich sektorów gospodarki i segmentów Klientów począwszy od gospodarstw domowych, a skończywszy na największych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

STRUKTURA GRUPY (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Struktura GK Enea

Zmiany w strukturze Grupy

W 2016 r. ważna była dla nas kontynuacja integracji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” z Grupą Enea. Dzięki niej zmieniono Statut LW Bogdanka w zakresie obowiązku działania spółki w interesie Grupy Enea i dostosowano go do standardu Grupy Enea. Kopalnia przyjęła również Kodeks Grupy Enea. Dzięki integracji LW Bogdanka z Grupą Enea optymalnie wykorzystany zostanie pełen łańcuch wartości, możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz rozwój całej Grupy.

19 października 2016 r. została zawiązana spółka ElectroMobility Poland SA, w której 25% akcji posiada Enea SA. Rejestracji spółki w KRS dokonano 7 grudnia 2016 r.

Od 2 grudnia 2016 r. Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk” ma nowego właściciela. Koncentrując się na podstawowej działalności Grupy zawarliśmy, we wrześniu 2016 r. umowę sprzedaży udziałów inowrocławskiego szpitala. Natomiast od lutego 2015 r. spółka Energo-Tour jest w stanie likwidacji.

LW Bogdanka coraz bliżej pełnej integracji z Grupą Enea

Szyb LWB

23 grudnia 2016 r. podpisaliśmy z ENGIE International Holdings BV warunkową umowę sprzedaży 100% akcji ENGIE Energia Polska SA (właściciel Elektrowni Połaniec), zgodnie z którą Enea SA nabędzie 100% akcji w kapitale zakładowym ENGIE Energia Polska SA, a pośrednio również 100% udziałów w ENGIE Bioenergia Sp. z o.o. Tym samym w połowie marca 2017 r. do Grupy Enea dołączyła Elektrownia Połaniec – należąca do grona najnowocześniejszych elektrowni systemowych w Polsce, posiadająca jeden z największych bloków na biomasę na świecie.

20 stycznia 2017 r. Enea działając w porozumieniu ze spółkami: Energa, PGE i PGNiG Technologie kupiła łącznie 150 mln akcji Polimex – Mostostal. Objęliśmy w ten sposób, wspólnie z naszymi partnerami, 65,93% akcji spółki, wpływając na jej dokapitalizowanie. Polimex – Mostostal posiada największy, ponad 23% udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Spółka obecna jest w konsorcjach wykonawczych największych inwestycji energetycznych w Polsce, których łączny budżet to około 30 mld zł.

LW Bogdanka utrzymuje bezpieczną płynność finansową – dając miejsca pracy ponad 5 tys. Pracowników

W lutym 2017 r. Enea SA kupiła od Energa SA niecałe 25 mln akcji Elektrowni Ostrołęka SA, stając się właścicielem 11,89% jej kapitału zakładowego.

W połowie marca 2017 r. do Grupy Enea dołączyła Elektrownia Połaniec – należąca do grona najnowocześniejszych elektrowni systemowych w Polsce, posiadająca jeden z największych bloków na biomasę na świecie.

Kliknij na naszą stronę korporacyjną aby znaleźć krótki opis spółek. 

Szczegółowy opis Grupy Enea - stan na 31 grudnia 2016 r. - możesz znaleźć w raporcie rocznym.

Model zarządzania

G4-17, G4-14

Enea SA jako spółka giełdowa, postrzegana jest przez rynek wraz ze spółkami zależnymi jako jeden, spójny organizm gospodarczy, a Zarząd i Rada Nadzorcza Enea SA, odpowiadają za efektywność zarządzania Grupą Kapitałową.

W Grupie Kapitałowej Enea realizujemy ład korporacyjny, którego proces budowy został zapoczątkowany w 2013 r. W ramach wdrożonego modelu ładu zaprojektowaliśmy nowy podział kompetencji decyzyjnych między Zarząd Enei, Zarządy spółek Grupy i Komitety Grupy. Regulacje wewnętrzne naszych spółek kompleksowo dostosowano do nowej mapy kompetencji.

Nasz model zarządzania to transparentny, planowany, jednolity i bezpieczny pod względem formalno-prawnym mechanizm podejmowania decyzji wewnątrz Grupy przez właściwe organy korporacyjne, zapewniający wybór najlepszej biznesowo decyzji.

Komitety Grupy Enea, to stałe wewnętrze zespoły wspierające Zarząd Enei w podejmowaniu decyzji, zgodnie z nadaną im kompetencją. Zadaniem Komitetów, w zależności od ważności sprawy, jest podejmowanie decyzji przez Komitet albo rekomendowanie Zarządowi Enei podjęcia decyzji.

Obecnie funkcjonuje sześć Komitetów, a każdy z nich ma swoją jednostkę wsparcia, czyli departament, który odpowiada za dany obszar w Grupie Enea przypisany do kompetencji danego Komitetu:

 • Komitet Zarządzania – Departament Korporacyjny w Enei
 • Komitet Inwestycyjny – Departament Controllingu w Enei
 • Komitet Zgodności – Departament Zarządzania Operacyjnego w Enei
 • Komitet Finansów i IT – Obszar Finansów: Departament Finansów w Enei Centrum; Obszar IT: Departament Teleinformatyki w Enei Centrum
 • Komitet Handlu i Promocji – Obszar Handlu: Departament Sprzedaży w Enei; Obszar Promocji: Departament PR i Komunikacji w Enei
 • Komitet Ryzyka – Departament Zarządzania Ryzykiem w Enei

Pionów Zarządczych Grupy Enea jest pięć i zarządzają one funkcjami wspólnymi Grupy w poprzek struktur prawnych:

 • Pion Zarządczy Komunikacji: prowadzi wspólną komunikację Grupy w zakresie działań promocyjnych, wizerunkowych i medialnych, aby w spójny sposób komunikować się i wspierać działania sprzedażowe
 • Pion Zarządczy Audytu: ocenia procesy wewnętrzne pod kątem ich zgodności z odpowiednimi standardami, procedurami oraz regulacjami prawnymi
 • Pion Zarządczy Zakupów: zajmuje się optymalizacją procesów zakupowych i logistycznych w Grupie aby korzystając z efektu skali uzyskać lepsze warunki handlowe
 • Pion Zarządczy HR: realizuje spójną politykę kadrową, uwzględniającą kompetencje i rozwój zawodowy Pracowników we wszystkich spółkach Grupy aby w efektywny sposób wykorzystać kapitał ludzki
 • Pion Zarządczy Bezpieczeństwa i Obsługi Prawnej: zarządza bezpieczeństwem w Grupie Enea oraz zapewnia opiekę prawną dla spółek Grupy aby zagwarantować zgodność wszystkich procedur i dokumentów funkcjonujących w ramach Grupy Kapitałowej Enea z obowiązującymi przepisami prawa

Rolę wsparcia spółek Grupy Kapitałowej Enea w zakresie księgowości i płac, kadr oraz IT i logistyki pełni zarządzane przez spółkę Enea Centrum - Centrum Usług Wspólnych.

Kodeks Grupy Enea

G4-56, G4-14

Model zarządzania funkcjonujący w Grupie Enea został zdefiniowany w Kodeksie Grupy Enea – swoistej konstytucji Grupy. Dokument zobowiązuje wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Enea do współdziałania w celu realizacji strategii i misji Grupy, kreowania jej wartości jako całości i utrzymania spójności.

Mamy świadomość, że nasza działalność w każdym segmencie narażona jest na szereg ryzyk, dlatego wykorzystujemy i wciąż udoskonalamy zintegrowany system zarządzania ryzykiem (ERM). Jego ramy określa, obowiązująca w Grupie Enea, jednolita Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

W przypadku części ryzyk korporacyjnych takich jak: kredytowe, utraty płynności, walutowe, zmienności stóp procentowych oraz towarowe, sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem przybiera formę dedykowanych polityk i procedur.

Przyjęte w Grupie zasady zarządzania ryzykiem wyznaczyliśmy w oparciu o najwyższe standardy zarządcze, które są zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi w tej dziedzinie. W 2016 r. system zarządzania ryzykiem podlegał dalszemu rozwojowi i optymalizacji procesowej m.in. poprzez prace związane z integracją z LW Bogdanka oraz działania dotyczące wdrożenia systemów IT.

Kliknij w Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jeśli chcesz poznać proces zarządzania ryzykiem. 

Zarządzanie Grupą

G4-34

Zarząd Enei jest czteroosobowy. Skład Zarządu na dzień 15 maja 2017 r.:

Zarząd

Rada Nadzorcza Enea SA jest dziesięcioosobowa i sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. W jej skład wchodzą (stan na 15 maja 2017 r.):

 • Małgorzata Niezgoda - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Piotr Kossak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Rafał Szymański – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Mikłosz - Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej
 • Wojciech Klimowicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Bargiel - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Mirkowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Stryjski - Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Skopiński - Członek Rady Nadzorczej

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi biogramami członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enei kliknij w link

Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej dostępne są tutaj

Enea na giełdzie

G4-7

Spółka Enea SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Udział akcji spółki w Indeksach giełdowych (stan na 30 grudnia 2016 r.):

WIG 20 - 1,15%

WIG 30 - 1,06%

WIG energia - 11,67%

WIG Poland - 0,76%

WIG - 0,73%

W wyniku rocznej rewizji indeksów, Enea SA po sesji 17 marca 2017 r. opuściła indeks WIG20, uzupełniając jednocześnie portfel indeksu mWIG40.

Dane dotyczące akcji Enea SA w 2016 r.:

 • Kurs maksymalny wyniósł 12,22 zł
 • Kurs minimalny wyniósł 8,42 zł
 • Kapitalizacja na koniec okresu wynosiła 4 193,70 mln zł

Struktura akcjonariatu stan z 30 marca 2017 r. :

 • Skarb Państwa: 51,5%
 • PZU TFI: 10,1%
 • Pozostali: 38,4%