You are here

Emisje

Zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń

G4-DMA. Podejście do zarządzania Aspektem "Emisje"

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują bardziej restrykcyjne normy emisji zanieczyszczeń w związku z unijną dyrektywą IED. Nowe prawo zapewnia jednak możliwość odsunięcia w czasie ich obowiązywania w postaci mechanizmu derogacyjnego - Przejściowego Planu Krajowego (PPK), który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2020 r. PPK daje możliwość łącznego rozliczania limitów w ramach grupy. W związku z tym, Elektrownia Kozienice rozlicza się z Elektrociepłownią Białystok z limitów SO2 i pyłu. Dodatkowo Elektrownia Kozienice korzysta z derogacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie standardu emisji NOx (obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.).

Mając na uwadze przeprowadzane analizy i prace inwestycyjne, nie przewidujemy w Enei Wytwarzanie konieczności wyłączeń z eksploatacji bloków energetycznych w związku z zaostrzonymi normami emisyjnymi. Wszystkie bloki energetyczne będą w pełni zmodernizowane, a także będą spełniały nowe normy emisyjne.

Blok B11 w Elektrowni Kozienice

G4-EN15

Poziom emisji dwutlenku węgla przez spółki Segmentu „Wytwarzanie” w 2016 r. [Mg]*

 

Poziom emisji CO2  [Mg]

Wskaźnik emisyjności

Enea Wytwarzanie

12 372 636

872 kg/MWh (Świerże Górne);
190 kg/MWh i 62 kg/GJ (Białystok)

MPEC Białystok

5434

0,098 Mg/GJ

PEC Oborniki

14 274,40

 -

MEC Piła

82 481

88,05 kg/GJ

PEC Zachód

nie dotyczy

nie dotyczy

*Znaczący spadek emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok wynika ze znacznie mniejszej ilości spalonego węgla (16827,13 Mg w 2015 vs 2500,41 Mg).

G4-EN21

Poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłu w 2016 r. [Mg]*

Nazwa spółki

Poziom emisji Nox

Poziom emisji pyłu

Poziom emisji SO2

Enea Wytwarzanie

14812

 

10833

MPEC Białystok*

4

3

1

PEC Oborniki

26,27

 

33,63

MEC Piła

107,38

 

155,90

*Znaczący spadek emisji w MPEC Białystok wynika ze znacznie mniejszej ilości spalonego węgla (16827,13 Mg w 2015 vs 2500,41 Mg).

Stężenie zanieczyszczeń w Elektrowni Kozienice w 2016 r.:

  • Cox niższe o 71% od stężenia dopuszczalnego
  • NOx niższe o 23% od stężenia dopuszczalnego
  • Pyłu niższe o 83% od stężenia dopuszczalnego

Co zrobiliśmy aby ograniczyć nasze emisje w 2016 r.?

  1. W Białymstoku przebudowaliśmy sieć ciepłowniczą w celu zmniejszenia strat energii (wymieniliśmy około 2,5 km sieci) i zmodernizowaliśmy 44 węzły cieplne.
  2. Wykonaliśmy modernizację części przepływowych WP, SP, NP oraz innych układów turbozespołu wraz z rewitalizację korpusów i komór zaworowych WP i SP bloku nr 5 o mocy 200 MW w lokalizacji Świerże Górne. Modyfikacja części przepływowej bloku nr 5 spowodowała zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła przez turbozespół o ok. 140 kJ/kWh. Dzięki temu występuje zmniejszone zużycie węgla na wyprodukowaną jednostkę energii, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowo moc bloku została zwiększona o 3 MW.
  3. Ukończyliśmy instalację katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla bloków nr 4 i 5 w Świerżach Górnych. W kolejnych latach planujemy zabudowę instalacji SCR na innych blokach. Zabudowa katalitycznej instalacji odazotowania spalin dla kotłów 200 MW (OP – 650) nr 1-8 oraz 500MW (AP-1650) nr 9 i 10 zainstalowanych w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o. ma na celu zapewnienie ograniczenia emisji tlenków azotu z aktualnego poziomu 500 mg/m3u do poziomu ≤ 100 mg/m3u NOx (rozumianych jako suma tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 przy 6% zawartości O2 w spalinach suchych), w zakresie 50 – 100% wydajności maksymalnej trwałej i przy spalaniu paliwa podstawowego oraz współspalaniu biomasy w udziale masowym nie wyższym niż 10%.
  4. Prowadziliśmy prace nad instalacją odsiarczania spalin nr 5 dla bloku energetycznego nr 11 w Świerżach Górnych.
  5. Budowaliśmy instalację odsiarczania spalin kotłów K7 i K8 metodą półsuchą na terenie elektrociepłowni w Białymstoku.