Wizja i strategia

Rada Nadzorcza Enea SA zatwierdziła 29 września 2016 r. dokument pn. „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku” (zwany poniżej Strategią).

Było to niezwykle ważne wydarzenie dla całej naszej Grupy, ponieważ nowa Strategia jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany, które obserwujemy zarówno w gospodarce krajowej, jak i światowej. By utrzymać mocną pozycję rynkową optymalizujemy i dostosowujemy nasz sposób działania do zmian w otoczeniu. Jednocześnie zwiększamy swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz stawiamy na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii. Chcemy być aktywnym uczestnikiem zmian w polskiej gospodarce i przyczyniać się do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Prezentacja Strategii Enei w perspektywie do 2030 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Nasza misja – Enea dostarcza stale doskonalone produkty i usługi, wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki zmotywowanym zespołom pracującym w przyjaznej, bezpiecznej i innowacyjnej organizacji

Nasza wizja – Enea jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo-energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność

Zdefiniowane w Strategii nowe kierunki rozwoju zakładają, że Grupa Enea będzie:

1. Innowacyjna: lider w identyfikacji, ocenie potencjału oraz wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych na dużą skalę

2. Multiusługowa: zdywersyfikowany portfel świadczonych usług, stabilne źródła przychodów

3. Wysokospecjalistyczna: specjalistyczna wiedza, kompetencje oraz dojrzałość w działalności w sektorze surowcowo-energetycznym

4. Oddziałująca na otoczenie: lider pozytywnych zmian w branży elektroenergetycznej w Polsce

5. Skutecznie wykorzystująca szanse rynkowe: analiza otoczenia zewnętrznego, elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości, kreator popytu na nowe dobra

6. Niezawodna: istotny wkład w bezpieczeństwo energetyczne Polski

  

Celem nadrzędnym określonym w Strategii jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej Enea dla akcjonariuszy. Dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej Enei, zdefiniowaliśmy 15 celów strategicznych w ramach czterech perspektyw

Wartość GK Enea

   

W Strategii zdefiniowaliśmy 31 innowacyjnych inicjatyw zwiększających nasz potencjał biznesowy. Wśród nich znajdują się:

 • inicjatywy nastawione na rozwój innowacyjnych technologii i linii biznesowych
 • inicjatywy realizowane głównie przez dedykowany podmiot Enea Innovation
 • przemyślane inwestycje w wysokomarżowe linie biznesowe, produkty i usługi
  

Realizacja powyższych inicjatyw będzie wspierać m.in. rozwój innowacyjnych produktów, usług i linii biznesowych Grupy, takich jak:

 • Czyste technologie węglowe (w tym IGCC)
 • Rozwój poligeneracji rozproszonych
 • Hybrydowe OZE
 • Kopalnia inteligentnych rozwiązań
 • Najlepsze praktyki i wzrost efektywności wydobycia
 • Inteligentna sieć dystrybucyjna
 • Usługi operatorskie (w tym dla mikrosieci oraz kopalń)
 • Rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych
 • Instalacje prosumenckie
 • Zintegrowane pakiety produktów i usług
 • Usługi w ramach Internetu Rzeczy
 • Elektromobilność
  

Społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii biznesowej Enei

Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się ponownie elementem strategii rozwoju Grupy, jest obecna w wielu elementach działania spółek. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie dobrych praktyk CSR:

 • ład korporacyjny jest narzędziem integrującym działalność operacyjną Grupy Enea
 • odpowiedzialność za obszar społecznej odpowiedzialności biznesu została przypisana Prezesowi Zarządu Enei
 • za koordynację działań społecznie odpowiedzialnych w Grupie odpowiada dedykowana jednostka organizacyjna – Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Fundacja Enea realizuje inicjatywy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do otoczenia
 • Rada Nadzorcza stale monitoruje wydatki z obszaru społecznego zaangażowania

Wpisując społeczną odpowiedzialność biznesu w obowiązki Prezesa Zarządu Enei i Rady Nadzorczej Enei podkreśliliśmy duże znaczenie jakie nasza Grupa przywiązuje do odpowiedzialnych praktyk.

Kierunek działań przyjętych w strategii Grupy Enea odpowiada bezpośrednio pięciu filarom Planu Rozwoju Polski, które nazwano: (1) reindustrializacja, (2) rozwój innowacyjnych firm, (3) kapitał dla rozwoju, (4) ekspansja zagraniczna, (5) rozwój społeczny i regionalny. Nasze plany z zakresu odpowiedzialnego biznesu wpisują się bezpośrednio w piąty filar, mówiący o rozwoju społecznym i regionalnym.

Grupa Enea:

 • zakłada w nowej Strategii silne wsparcie rozwoju lokalnego i pielęgnowanie lokalnych relacji społecznych jako element polityki odpowiedzialnego biznesu
 • prowadzi działalność na terenie całego kraju, dbając o rozwój poszczególnych regionów, w tym tworząc nowe miejsca zatrudnienia jako atrakcyjny pracodawca oraz podmiot stymulujący rozwój społeczny
 • czynnie wspiera lokalne szkolnictwo zawodowe w sposób zoptymalizowany pod kątem długoterminowej współpracy
 • zakłada w swej Strategii, że jej produkty i usługi energetyczne będą realizowane przez absolwentów w/w lokalnych szkół technicznych oraz kursów doskonalących