Dostawcy

G-12

Nasi dostawcy

Dobre relacje z gronem niezawodnych dostawców to konieczny warunek prowadzenia efektywnej działalności na taką skalę, jak czyni to Grupa Enea. Każda z naszych spółek codziennie współpracuje z setkami dostawców. Sprawne koordynowanie tych kontaktów to zadanie Enei Centrum, która zarządza zakupami całej naszej Grupy.

Postępowania dotyczące dostaw towarów i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych na potrzeby spółek z Grupy oraz Klientów zewnętrznych z obszaru energetyki zawodowej leżą w zakresie obowiązków Enei Logistyka. Natomiast kontakty i relacje z dostawcami po zakończeniu procesu ich wyboru, prowadzą indywidualnie spółki korzystające z umowy z dostawcą.

Wśród naszych dostawców są: producenci, pośrednicy oraz hurtownie.

Potrzeby w zakresie dostawy surowców, materiałów, produktów i usług są zróżnicowanie w poszczególnych obszarach naszej działalności. Oto główne z nich:

Dostawcy dla obszaru wytwarzania

 • Dla Segmentu Elektrowni Systemowych podstawowym paliwem używanym do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel kamienny. Stąd dostawcami do tego Segmentu w 2016 r. byli:
  • LW Bogdanka - ok. 74% (główny dostawca należący do naszej Grupy)
  • Katowicki Holding Węglowy - ok. 12%
  • Polska Grupa Górnicza (dawniej: Kompania Węglowa) - ok. 7%
  • Jastrzębska Spółka Węglowa - ok. 7%
 • Dla Segmentu Ciepło paliwem podstawowym używanym w Enei Wytwarzanie (Elektrociepłownia Białystok) jest biomasa, głównie w postaci zrębki leśnej, zrębki z wierzby energetycznej oraz pelletu z łuski słonecznika.
  W 2016 r. ilość dostarczonej biomasy wyniosła 427 845,34 ton, a dostawy realizowane były przez 13 podmiotów. Około 33% biomasy zostało dostarczone na teren Enei Wytwarzanie - Segment Ciepło transportem kolejowym.
 • Natomiast dostawy węgla kamiennego dla Segmentu Ciepło w 2016 r. pochodziły z:
  • Katowickiego Holdingu Węglowego SA - ok. 71%
  • Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA - ok. 25%
  • Polskiej Grupy Górniczej (dawniej: Kompania Węglowa SA) - ok. 4%

Enea Wytwarzanie kupuje również surowce: miał węgla kamiennego, magnezyt (do instalacji odsiarczania spalin), siarczyn sodu, fosforan sodu, wodorotlenek sodu, kwas solny, sól kamienna oraz Rokrysol WF2 (do produkcji wody uzdatnionej).

 • Jedynym dostawcą usług transportowych dla Segmentu Wytwarzanie i jedynym środkiem transportu wykorzystywanym dla dostaw węgla kamiennego do Segmentu Elektrowni Systemowych w 2016 r. był transport kolejowy - PKP Cargo. Przewoźnik zrealizował 100% dostaw. Natomiast dostawy węgla do elektrociepłowni zrealizowały: PKP Cargo SA (ok. 85%) oraz Freightliner PL sp. z o.o. (ok. 15%).

W 2016 r. Enea Wytwarzanie zakupiła za kwotę 1 mld 246 mln zł takie surowce jak: węgiel, biomasa, olej opałowy i gaz.

Inne zamawiane przez spółki Grupy towary oraz usługi:

 • usługi budowlane (modernizacje lub budowy budynków administracyjnych)
 • elektroenergetyczne usługi budowlane (modernizacje i budowy sieci)
 • usługi związane z projektowaniem sieci elektroenergetycznych
 • usługi związane z obszarem IT
 • usługi wsparcia, np.: sprzątanie, dozór, obsługa serwisowa
 • materiały elektrotechniczne wykorzystywane przy budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
 • dostawy produktów m.in. takich jak: transformatory, kable i przewody, osprzęt do budowy linii
 • pojazdy i paliwa
 • aparatura
 • sprzęt BHP

Zasady współpracy z dostawcami

Kluczowymi kryteriami wyboru dostawcy produktu lub usługi dla spółek w naszej Grupie jest jakość oraz cena. To od nich w dużej mierze zależą stawki, jakie proponujemy naszym Klientom.

Zakupów w Grupie dokonujemy w oparciu o przepisy obowiązującego w Polsce prawa, jak np. ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto politykę zakupową w naszych spółkach reguluje szereg dokumentów:

 • Proces Zamówień QP-7.4-01.
 • Instrukcja Zakupu QI-7.4-04.
 • Regulaminy zamówień nie podlegających ustawie PZP udzielanych przez konkretną spółkę – każda ze spółek posiada taką regulację dostosowaną do przedmiotu działalności
 • Specyfikacja i Warunki Zamówienia – stanowiące załącznik do każdego konkretnego przetargu
 • Przy zakupach biomasy dodatkowo stosowany jest System Należytej Staranności, który jest zatwierdzony przez Zarząd Enei Wytwarzanie
 • Wykaz Wykonawców Kwalifikowanych stosowany w Enei Operator, który ma na celu m. in. budowę długotrwałych relacji z wykonawcami oraz uproszczenie zasad współpracy

Szczegółowe informacje nt. zasad oraz bieżących postępowań przetargowych można znaleźć na witrynach internetowych naszych spółek w zakładce ,,Zamówienia” oraz na stronie.

W Enei każda relacja z interesariuszami, jak też i z dostawcami, powinna być transparentna i bezsprzeczna etycznie. Dlatego nasz Kodeks Etyki oraz Kodeks Wartości również daje odpowiedzi, jak współpracujemy z dostawcami.
Ponadto nasi dostawcy zobowiązani są do stosowania praktyk zgodnych z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem, który obowiązuje w Enei Wytwarzanie.