Woda i surowce

G4-DMA. Podejście do zarządzania Aspektem "Surowce"

G4-DMA. Podejście do zarządzania Aspektem "Woda"

Głównymi wykorzystywanymi przez nas surowcami są: biomasa, węgiel, mazut i olej opałowy lekki. W Enei podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej jest węgiel kamienny. 74% dostaw węgla pochodziło w 2016 r. z LW Bogdanka. Z kolei głównym paliwem wykorzystywanym przez Eneę Wytwarzanie – Segment Ciepło (Elektrociepłownię Białystok) jest biomasa, w postaci zrębki leśnej, zrębki z wierzby energetycznej oraz pellet z łuski słonecznika.

G4-EN1

Główne surowce wykorzystywane przez Eneę Wytwarzanie w 2015 i 2016 r. 

Rodzaj paliwa

2015

2016

Zmiana

Ilość [tys. ton]

Koszt [mln zł]*

Ilość [tys. ton]

Koszt [mln zł]

Ilość

Koszt

Węgiel kamienny

5 870

1 321

5 426

1 137

-7,60%

-13,90%

Biomasa

634

172

427

79

-32,60%

-54,10%

Olej opałowy ciężki**

8

9

8

7

brak zmiany

-22,20%

Gaz [tys. m3]***

13 845

20

16 198

23

17%

15%

RAZEM

 

1 522

 

1 246

   

*Z transportem.
**Paliwo rozpałkowe w Elektrowni Kozienice.
***Używany do produkcji elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki 

G4-EN8

Łączny pobór wody w spółkach Grupy Enea w mᶾ w 2016 r. *

 

Jednostka

Zużycie

Źródła

Enea SA 

m3

9256

studnie    -  837 m3
wodociągi -  8419 m3

Enea Operator 

m3

75288,65

wodociągi - 75 010,99cm3
studnie - 277,66 m3

Enea Wytwarzanie

m3

1 775 004 528

pobór wody podziemnej – 941 760
woda z drenażu – 5 010 700
woda powierzchniowa z rzeki Wisły pobrana zwrotnie na cele chłodzenia
oraz bezzwrotnie na cele technologiczne - 1 769 003 928
pobór wody wodociągowej - 48 140

MPEC Białystok*

m3

7 936

woda ze studni głębinowych [m3] - 5 628
woda z sieci wodociągowej [m3] - 2 308

MEC Piła

m3

5 680

woda z sieci wodociagowej [m3] - 5 680

PEC Oborniki 

m3

2512

woda z sieci wodociagowej [m3] - 2 512

Enea Pomiary

m3

770

brak danych

Enea Oświetlenie

m3

727

sieć wodociągowa Poznań - 589,
sieć wodociągowa Szczecin - 138

Enea Logistyka**

m3

1279

woda z sieci wodociagowej [m3] - 1 279

PEC Zachód

m3

2686

woda z sieci wodociagowej [m3] - 2 686

Enea Centrum*

m3

1575

woda z sieci wodociagowej [m3] - 1575

Enea Serwis 

m3

3968

woda z sieci wodociagowej [m3] - 3968

Enea Trading **

m3

brak danych

 

*Znaczący spadek poboru wody wynika ze zmniejszenia ilości produkcji nośnika ciepła. W 2015 roku wyprodukowano 9352 m3 nośnika ciepła , a w 2016 roku tylko  116 m3.
**W niektórych lokalizacjach brak jest opomiarowania i koszt zużycia wody wliczony jest do czynszu.
***W tabeli została uwzględniona tylko część zużycia wody. Pozostała ilość ujęta jest w czynszach najmu.
**** Wszystkie pomieszczenie biurowe, z których korzysta Enea Trading są przez spółkę wynajmowane (od Enei SA, Enei Wytwarzanie Sp. z o. o. oraz Enei Serwis Sp. z o. o.). Dlatego wszystkie koszty eksploatacyjne ujęte są jako opłata o stałej wysokości w kwocie płaconego miesięcznie czynszu. W związku z tym, nie można jasno określić zużycia wody lub też energii elektrycznej dla spółki.

Co zrobiliśmy aby ograniczać zużycie wody?

  1. Poprzez działania związane z bieżącą eksploatacją i modernizacją sieci przesyłowych w Elektrociepłowni w Białymstoku zmniejszono straty nośnika ciepła ze 172 tys. m3 w roku 2013 do 60,3 tys. m3 w roku 2016 tj. do ok. 35 %.
  2. Wykonaliśmy w Białymstoku instalację zawracania wody z chłodzenia napędów technologicznych do zbiorników retencyjnych wody surowej.

G4-EN23

Odpady w podziale na typ odpadu [Mg] w 2016 r.

 

Typ odpadu

Jednostka

2016

Enea SA*

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

3,95

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

0

Enea Operator  **

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

21,926

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

1182,731

MPEC Białystok *****

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

16,41

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

1115,7

Enea Wytwarzanie

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

56,55

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

512 423,75

MEC Piła

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

9,707

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

5323,6395

PEC Oborniki

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

0,0433

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

1201,949

PEC Zachód

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

nie wytwarzała

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

2,1

Enea Pomiary

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

0,06

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

1

Enea Logistyka***

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

4,828

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

12,7

Enea Trading****

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

brak danych

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

brak danych

Enea Serwis

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

116,225

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

333,968

Enea Oświetlenie

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

1,859

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

192,24 (wyłączając odpady komunalne)

Enea Centrum

     
 

Odpady niebezpieczne

Mg

brak danych

 

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

brak danych

*Brak wykazanych odpadów niebezpiecznych wynika z przekazania obsługi w zakresie IT Enei Centrum. Od 2016 roku to Enea Centrum jest wytwórcą odpadów związanych z tą działalnością a nie Enea SA, dlatego Enea SA nie wykazuje tych odpadów.
**Znacząca różnica w ilości odpadów niebezpiecznych w Enei Operator w roku 2016 i 2015 wynika z przeprowadzanych w 2015 roku modernizacji linii i stacji energetycznych polegających na wymianie słupów drewnianych, oleju i transformatorów oraz kabli energetycznych.
***Powyższe wielkości uwzględniają odpady zbierane przez Eneę Logistyka Sp. z o.o. od innych jednostek Enea oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne przekazywane są do utylizacji przez ABBA Ekomed Sp. z o.o., natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.
****Odpady zawarte w kwocie czynszu.
*****W raporcie za 2015 r. podaliśmy błędną wartość wyprodukowanych odpadów innych niż niebezpieczne w MPEC Białystok, prawidłowa wartość to 7910,69 Mg.

  

W 2016 r. zostało zmodernizowanych 21 nieszczelnych stanowisk transformatorów 110/SN przez Eneę Operator w celu zapobiegania ewentualnym zanieczyszczeniom gleby substancjami ropopochodnymi. Pozostałe stanowiska nieszczelne są przewidziane do modernizacji i uwzględnione w planach inwestycyjnych na przyszłe lata.

Enea Logistyka wprowadziła nową procedurę z zakresu gospodarowania odpadami.