Tabela wskaźników GRI

Wskaźniki ogólne

Wskaźnik

Wytyczne GRI G4

Stopień raportowania

STRATEGIA I ANALIZA

G4-1

Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji  na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.

Pełne

PROFIL ORGANIZACYJNY

G4-3

Nazwa organizacji.

Pełne

G4-4

Główne marki, produkty i/lub usługi.

Pełne

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej.

Pełne

G4-6

Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje.

Pełne

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji.

Pełne

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.

Pełne

G4-9

Skala działalności organizacji.

Pełne

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć.

Pełne

G4-11

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.

Pełne

G4-12

Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji.

Pełne

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności.

Pełne

G4-14

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.

Pełne

G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.

Pełne

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach rzeczniczych.

Pełne

ISTOTNE ASPEKTY I ICH GRANICE

G4-17

Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich  nie są objęte raportem.

Pełne

G4-18

Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów.

Pełne

G4-19

Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.

Pełne

G4-20

Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.  

Pełne

G4-21

Granice wyznaczone dla każdego z  istotnych aspektów na zewnątrz organizacji. 

Pełne

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru).

Pełne. Skorygowaliśmy dane dot. odpadów innych niż niebezpieczne w MPEC Białystok w raporcie za 2015 rok.

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic aspektów.

Pełne

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.

Pełne

G4-25

Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy.

Pełne

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem  czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.

Pełne

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy. 

Pełne

PROFIL RAPORTU

G4-28

Okres raportowania. 

Pełne

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu.

Pełne

G4-30

Cykl raportowania.

Pełne

G4-31

Osoba kontaktowa.

Pełne

G4-32

a.Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację b.Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
c.Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej ( jeśli taka weryfikacja miała miejsce.

Pełne

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.

Pełne

NADZÓR

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne  za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 

Pełne

ETYKA I RZETELNOŚĆ

G4-56

Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w  kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.

Pełne

Wskaźniki szczegółowe

ASPEKT

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika

Stopień raportowania

Kategoria: Środowisko

Surowce

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Surowce"

Pełne

Surowce

G4-EN1

Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.

Częściowe. Zaraportowano informacje dotyczące skali wykorzystania kluczowych surowców.

Energia

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Energia"

Pełne

Energia

G4-EN3

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii.

Pełne

Woda

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Woda"

Pełne

Woda

G4-EN8

Łączny pobór wody według źródła.

Pełne

Emisje

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Emisje"

Pełne

Emisje

G4-EN15

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych.

Pełne

Emisje

G4-EN21

Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.

Pełne

Odpady

G4-EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.

Częściowe. Brak podziału wg metody postępowania z odpadem

Poziom zgodności z regulacjami

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Poziom zgodności z regulacjami"

Pełne

Poziom zgodności z regulacjami

G4-EN29

Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Pełne

Kategoria: praktyki zatrudnienia i godna praca

Zatrudnienie

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Zatrudnienie" 

Pełne

Zatrudnienie

G4-LA1

Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region.

Pełne

Zatrudnienie

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych.

Pełne

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników"

Pełne

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.

Częściowe. Brak informacji o dniach straconych. Spółki raportują wskaźnik częstości wypadków.

Szkolenia i edukacja

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Szkolenia i edukacja"

Pełne

Szkolenia i edukacja

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.

Częściowe. Brak podziału na płeć.

Kategoria: społeczność

Społeczność lokalna

G4-SO2

Działania mające faktyczny i potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną. 

Pełne. Nie odnotowano.

Przeciwdziałanie korupcji

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Przeciwdziałanie korupcji"

Pełne.

Przeciwdziałanie korupcji

G4-SO5

Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i podjęte w tym zakresie działania

Pełne. Nie odnotowano przypadków korupcji.

Kategoria: odpowiedzialność za produkty

Oznakowanie produktów i usług

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Oznakowanie produktów i usług"

Częściowe. Brak szczegółowych informacji o kluczowych dokumentach regulujących ten aspekt. 

Oznakowanie produktów i usług

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.

Pełne

Zgodność z regulacjami

G4-PR9

Wartość pieniężna kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług

Pełne

Ochrona danych konsumentów

G4-DMA

Podejście do zarządzania Aspektem "Bezpieczeństwo danych klientów"

Pełne

Ochrona danych konsumentów

PR-8

Całkowita liczba uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia prywatności klientów
oraz utraty danych.

Pełne