You are here

Inwestycje

G4-9

W 2016 r. najwięcej, bo aż 51% nakładów inwestycyjnych, przeznaczyliśmy na obszar wytwarzania. Związane jest to z realizacją naszej kluczowej inicjatywy.

Budowa bloku nr 11, czyli nowego bloku o mocy 1.075 MWe w Elektrowni Kozienice, to inwestycja zrealizowana już w 98 % (stan na maj 2017 r.).

Największy w Europie blok energetyczny oddamy do użytku w 2017 r.

Zobacz film z wiosny 2017 z budowy nowego bloku Elektrowni Kozienice 

Najważniejsze informacje:

 • Blok będzie produkował ok. 6 TWh energii netto rocznie, a jego moc wyniesie 1075 MW
 • Prąd z Kozienic będzie trafiał do co dziewiątego Polaka
 • Nowy blok przedłuży funkcjonowanie elektrowni o co najmniej 40 lat
 • 13% polskiej energii będzie pochodzić z Kozienic
 • W kwietniu 2016 r. udała się próba ciśnieniowa kotła przy obciążeniu 513 barów

 

Rok 2016 to również dla Enei Operator bardzo intensywny okres pod względem inwestycji. Spółka przeznaczyła na ten cel ponad 900 mln zł, z czego ponad 300 mln zł na inwestycje w sieć elektroenergetyczną w oddziale poznańskim.

Enea Operator sfinalizowała pięć projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski: stację elektroenergetyczną koło Sierakowa oraz cztery linie wysokiego napięcia, a ponadto zrealizowała aż o 15% więcej umów dotyczących przyłączenia nowych odbiorców do sieci niż w roku poprzednim.

Pozostałe kluczowe inwestycje zrealizowane przez Eneę w 2016 r. w poszczególnych obszarach

Wydobycie

 • Wykonanie 23,8 km nowych wyrobisk
 • Zakończenie prac wiertniczych przy otworach badawczych obszaru „Ostrów” oraz wykupienie prawa do korzystania z informacji geologicznej tego złoża
 • Zakończenie budowy instalacji oraz wszystkich obiektów centralnej klimatyzacji pola Bogdanka
 • Optymalizacja kosztów bezpośrednio produkcyjnych i nakładów inwestycyjnych

Wytwarzanie

 • Kontynuacja zabudowy instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8
 • Instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR): blok nr 1-2, 5-7 – przekazanie do eksploatacji; bloki nr 4 i 8 – kontynuacja zabudowy; bloki nr 9-10 – podpisanie kontraktu z wykonawcą
 • Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych

Dystrybucja

 • Znacząca poprawa w 2016 r. wskaźników dla przerw planowanych i nieplanowanych: SAIDI – o 44% r/r; SAIFI – o 30% r/r
 • Usprawnienie procesów przyłączeniowych
 • Zakończenie realizacji szeregu inwestycji na wysokim i średnim napięciu, m.in. budowa i przebudowa 7 Głównych Punktów Zasilających
 • Rozwój narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią

Obrót

Sprzedaż i obsługa Klienta:

 • Uruchomienie programu lojalnościowego dla Klientów (Strefa Zakupów)
 • Nowe produkty dla gospodarstw domowych oraz Klientów biznesowych, m. in. ENERGIA+ Fotowoltaika, ENERGIA+ Fachowiec
 • Zakończenie procesu migracji danych Klientów do centralnego systemu bilingowego
 • Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dla wszystkich Klientów

Obrót hurtowy:

 • Opracowanie i wdrożenie modelu cenowych ścieżek długoterminowych dla produktów notowanych na rynkach hurtowych

W 2017 r. planujemy nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 2,7 mld zł.

Wybrane, zaplanowane na 2017 r. inwestycje w poszczególnych obszarach to

Wydobycie

 • Uzyskanie koncesji wydobywczej na złoże „Ostrów”
 • Modernizacje parku maszynowego (zakupy, remonty, modernizacje maszyn i urządzeń)
 • Wykonanie nowych wyrobisk oraz modernizacja istniejących
 • Rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance
 • Kontynuacja prac związanych ze ,,Zintegrowanym systemem zarządzania produkcją” oraz projektem ,,Kopalnia inteligentnych rozwiązań”

Wytwarzanie

 • W segmencie elektrowni systemowych: zakończenie budowy bloku energetycznego nr 11 oraz modernizacja bloków 3, 8 oraz 10
 • W segmencie ciepło: zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8
 • Segment OZE: poszukiwanie okazyjnych projektów inwestycyjnych i akwizycyjnych

Dystrybucja

 • Budowa GPZ Choszczno II i GPZ Rzecz
 • Budowa rozdzielni sieciowej Garaszewo oraz budowa linii 110 kV Kromolice – Nagradowice, Kromolice – Gądki, Kromolice – Swarzędz
 • Realizacja programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych (AMI)
 • Realizacja programu poprawy niezawodności pracy sieci
 • Realizacja projektu „System Informacji o Sieci”
 • Realizacja projektu wdrożenia systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej w standardzie TETRA

Obrót

Obszar handlu detalicznego:

 • Rozwój programu lojalnościowego dla Klientów (Strefa Zakupów)
 • Wdrożenie systemu analitycznego, wspomagającego prognozowanie i zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym
 • Wprowadzenie nowych produktów dla gospodarstw domowych i Klientów biznesowych
 • Monitoring satysfakcji i jakości obsługi Klienta
 • Promowanie nowych narządzi komunikacji i obsługi

Obszar obsługi Klienta:

 • Optymalizacja sieci Biur Obsługi Klienta, wizualizacja wybranych Biur
 • Wzrost jakości i zakresu świadczonej obsługi poprzez zdalne kanały kontaktu (m.in. zwiększenie katalogu spraw Klienta realizowanych przy pierwszym kontakcie)
 • Wdrożenie nowej, multikanałowej platformy contact center, której uruchomienie udostępni Klientom nowe kanały kontaktu
 • Opracowanie nowych koncepcji funkcjonowania obszarów wsparcia obsługi Klientów i rozliczeń oraz przygotowanie planu ich wdrożenia

Obszar handlu hurtowego:

 • Adaptacja do zmian wynikających ze zwiększenia aktywów wytwórczych w Grupie Enea w zakresie doskonalenia narządzi i metod zarządzania portfelem i zabezpieczenia pozycji w ramach pełnego łańcucha wartości dodanej
 • Opracowanie modelu fundamentalnego cenowych ścieżek długoterminowych dla węgla kamiennego
 • Rozwój narzędzi wspomagających generację rozproszoną w związku ze zmianami mechanizmu wsparcia źródeł odnawialnych, wchodzących w życie po 1 stycznia 2018 r.
 • Kontraktacja dostaw paliw produkcyjnych pod planowaną produkcję energii elektrycznej na rok 2018