You are here

SŁOWNIK

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Sustainability and Responsibility).
Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.
Czerwone certyfikaty

Świadectwa pochodzenia energii ze źródeł konwencjonalnych wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.